ALLERTA METEO Pròteziòne Cìvìle per NEVE, e ìstruzìoni su che fàre (àggìornàmento)

La Pròteziòne Cìvìle ha emesso un’àllerta meteo per varie regìòni d’Italia ìn dàta di ìeri sabato. Còme avrete mòdo di leggere dal comunìcàto uffìcìàle, sòno attese nevicate sìno alla Vàlle Continua a leggere…